ข่าวสาร / กิจกรรม
ขอบพระคุณที่ให้เรามีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการของท่าน
August 05, 2021

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านที่ให้เกียรติ และให้โอกาสทางบริษัท ทำให้บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของทางโรงพยาบาล

 

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับโอกาสที่จะให้บริการท่านอีกให้โอกาสต่อไป