ข่าวสาร / กิจกรรม
Lab - Micro Surgery รพ ราชวิถี
December 19, 2021

บริษัทฯ ฟีนิกซ์ ขอขอบพระคุณอาจารย์กิตติวรรณและทีมแพทย์ผู้จัดแลปจุลยกรรมทางมือ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2564 ทำให้บริษัท ได้มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมทางวิชาการนี้

Our deepest gratitudes towards Dr. Kittiwan and the team of hand surgeons - Organizer of Micro Surgery Lab at Rajvidhi Hospital on 19 Dec 2021 - for letting us be a part of your academic program

 

'#MicroSurgery

'#HandSurgeons

'#IkutaClamp

'#MicroDualNeedleHolder 

'#Mizuho

'#VMueller