ข่าวสาร / กิจกรรม
Radial Head Arthroplasty and Coronoid Fixation Workshop with the Experts
February 23, 2024

บริษัท ฟีนิกซ์ ฯ ขอ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม Workshop - Meet the Expert 

ในหัวข้อ Radial Head Arthroplasty and Coronoid Fixation Workshop with the Experts

โดยได้รับเกียรติจากแพทย์ผู้ทรงเกียรติ Shawn O'Driscoll, MD, PhD และ รศ. นพ. ชลวิช จันทร์ลลิต

ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ในงานประชุมวิชาการประจำปี 12th Thai Orthopaedic Trauma Annual Congress (TOTAC) 2024
ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่